PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP 

PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP 

Phật bản mệnh gồm có tám vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết tám vị Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần...